Jest to scho­rze­nie typowe dla bie­ga­czy. Ból loka­li­zu­jący się po bocz­nej stro­nie stawu kola­no­wego może być bar­dzo złudny, ponie­waż w tym przy­padku jego przyczyna tkwi najczęściej poza kolanem.

Co to jest pasmo bio­drowo – piszczelowe ?

Pasmo biodrowo-piszczelowe jest łącz­not­kan­kową struk­turą roz­cią­gniętą pomię­dzy sta­wem bio­dro­wym a sta­wem kola­no­wym. Jest miej­scem przy­czepu mię­śnia napi­na­cza powięzi sze­ro­kiej oraz mię­śnia poślad­ko­wego wiel­kiego i można stwier­dzić, że sta­nowi dla nich wydłu­żone i spłasz­czone ścięgno.

Górna część pasma przy­cze­pia się do grze­bie­nia kości bio­dro­wej gdzie jego włókna „mie­szają się” z m. poślad­ko­wym więk­szym, śred­nim i m. napi­na­czem powięzi sze­ro­kiej. Następ­nie pasmo bie­gnie wzdłuż bocz­nej powierzchni uda, jego głę­bo­kie włókna przy­cze­piają się do kresy chro­pa­wej kości udo­wej, a powierz­chowne bie­gną dalej przy­cze­pia­jąc się do kłyk­cia bocz­nego kości udo­wej, trocz­ków bocz­nych rzepki i guzka Ger­diego (przednio-boczna strona kłyk­cia piszczeli).

Pomię­dzy pasmem biodrowo-piszczelowym a kością w oko­licy nad­kłyk­cia znaj­duje się war­stwa tkanki łącz­nej ‚która jest bogato uner­wiona i una­czy­niona i to wła­śnie ona jest głów­nym źró­dłem bólu w opi­sy­wa­nym schorzeniu.

Objawy:

  • Przede wszyst­kim ból poja­wia­jący się w oko­licy stawu kola­no­wego, po bocz­nej stro­nie naj­czę­ściej w trak­cie bie­ga­nia lub po tre­ningu. Ból wystę­puje także pod­czas pal­pa­cji tej oko­licy. Dole­gli­wo­ści czę­sto wzma­gają się pod­czas zbie­ga­nia w dół i cho­dze­nia (a dokład­niej scho­dze­nia) po schodach.

Przyczyny:

  • Dole­gli­wo­ści wyni­kają naj­czę­ściej z osła­bie­nia mię­śni odwo­dzi­cieli stawu bio­dro­wego, a co za tym idzie braku sta­bi­li­za­cji mied­nicy. Sta­bi­li­za­cję mied­nicy przy sta­niu na jed­nej nodze zapew­nia głów­nie mię­sień poślad­kowy średni. Jeśli jego czyn­ność jest zabu­rzona, to słaby mię­sień napi­nacz powięzi sze­ro­kiej i potężny mię­sień poślad­kowy wielki sta­bi­li­zują mied­nicę przez napi­na­nie pasma biodrowo-piszczelowego, co może spo­wo­do­wać dole­gli­wo­ści w oko­licy nad­kłyk­cia bocz­nego kości udowej.
  • Bie­ga­nie w dużym przo­do­po­chy­le­niu zwięk­sza napię­cia mię­śnia poślad­ko­wego wiel­kiego, co prze­nosi napię­cie na pasmo biodrowo-piszczelowe i obja­wia się bólem.
  • Nie­sy­me­tryczne usta­wie­nie mied­nicy, powo­du­jące nie­sy­me­tryczną pracę koń­czyn dol­nych i pozo­ru­jące róż­nicę ich dłu­go­ści może podob­nie wpły­wać na pasmo
  • Kolejna przy­czyna to kolana szpo­tawe. Takie usta­wie­nie osi koń­czyn powo­duje zwięk­szone przy­par­cie tka­nek mięk­kich po bocz­nej stro­nie kolana.
  • Przy­czyną pro­blemu może stać się także stopa pła­ska (pro­nu­jąca), która powo­duje koślawe usta­wie­nie stawu sko­ko­wego i kola­no­wego. Kość pisz­cze­lowa nad­mier­nie rotuje się zewnętrz­nie, co powo­duje dole­gli­wo­ści.

Leczenie:

  • Przede wszyst­kim trzeba opa­no­wać stan zapalny i dole­gli­wo­ści bólowe z nim zwią­zane. Można sto­so­wać leki prze­ciw­za­palne, zabiegi fizy­ko­te­ra­peu­tyczne, a w warun­kach domo­wych można sto­so­wać zimne okłady lub masaż lodem. W tej fazie konieczne jest także zre­zy­gno­wa­nie z treningów.
  • Drugi etap lecze­nia to już praca z fizjo­te­ra­peutą, który sko­ry­guje przy­kur­cze mięśniowo-powięziowe. Mówiąc pro­ściej roz­cią­gnie, co przy­kur­czone i wzmocni to, co słabe. Tu należy powie­dzieć, że pasmo biodrowo-piszczelowe i powięź sze­roka mają ogra­ni­czone moż­li­wo­ści roz­cią­gnię­cia, dla­tego też tera­pia ma na celu przede wszyst­kim przy­wró­ce­nie pra­wi­dło­wej rucho­mo­ści pasma, za pomocą tera­pii manu­al­nej. Oprócz poprawy kon­troli mię­śnio­wej oraz ćwi­czeń przy­wra­ca­ją­cych pra­wi­dłowe wzorce ruchowe w terapii spraw­dza się rów­nież kinesiology taping.

Prosimy kliknij w przycisk "PRZECHODZĘ DO SERWISU" jeśli zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close