Ostrogi pię­towe są to uwap­nione zmiany zwy­rod­nie­niowe guza pię­to­wego, naj­czę­ściej zlo­ka­li­zo­wane na oko­licy przy­środ­ko­wej, przy przy­cze­pie ścię­gna Achil­lesa. Jeżeli wystę­pują na tyl­nej czę­ści kości pię­to­wej to nazy­wamy je ostrogą grzbie­tową. Pro­wa­dzą do wytwo­rze­nia się dzio­bia­stej, ostrej naro­śli kost­nej, przy­po­mi­na­ją­cej kształ­tem ostrogę – stąd nazwa.

Jej ucisk na roz­ścię­gno pode­szwowe jest przy­czyną jego zapa­le­nia (ente­zo­pa­tia roz­ścię­gna pode­szwo­wego). Wywo­łuje to bole­sność, utrud­nia cho­dze­nie, a w skraj­nych przy­pad­kach może dopro­wa­dzić do roz­rze­dze­nia struk­tury i nade­rwa­nia ścięgna.

W począt­ko­wym sta­dium ból jest odczu­walny tylko przy naci­sku, miej­scowo lub może pro­mie­nio­wać do pal­ców lub brzegu stopy. Naj­pierw tylko pod­czas upra­wia­nia sportu lub dłu­go­trwa­łego sta­nia, z cza­sem nasila się i wystę­puje rów­nież w spo­czynku. Tłu­ma­czy się to prze­cią­że­niami i mikro­ura­zami roz­ścię­gna, które pro­wa­dzą do odry­wa­nia jego poje­dyn­czych włó­kie­nek od guza pię­to­wego. Ubytki kostne na guzie zostają nad­bu­do­wy­wane i two­rzą ostrogę. Jej dłu­gość osiąga kilka mm, naj­czę­ściej 4–6 mm, choć cza­sem zda­rzają się 1–2 cm.

Przyczyny:

  • pła­sko­sto­pie
  • nosze­nie nie­pra­wi­dło­wego obu­wia
  • urazy,
  • prze­cią­ża­nia (praca sto­jąca, zbyt inten­sywny sport)
  • nad­waga

Dia­gno­styka polega na wyko­na­niu zdjęć rtg, na któ­rych bar­dzo dobrze widać wiel­kość i umiej­sco­wie­nie ostrogi. Na tej pod­sta­wie terapeuta dobiera odpo­wied­nie leczenie.

Leczenie:

  • Powinno być ono dwu­to­rowe: likwi­do­wać stan zapalny i izo­lo­wać ostrogę od tka­nek miękkich.
  • Stan zapalny roz­ścię­gna sta­ramy się opa­no­wać przez fizy­ko­te­ra­pię (pole magne­tyczne, laser, ultra­dź­więki, krio­te­ra­pia, jono­fo­reza, kine­siology taping, tera­pia manu­alna) lub leki prze­ciw­za­palne, a dziób kostny odse­pa­ro­wać przez specjalne wkładki lub obu­wie amor­ty­zu­jące nacisk pięty na podłoże.
  • Bardzo ważnym elementem postępowania leczniczego jest dobranie odpowiednich ćwiczeń.

Prosimy kliknij w przycisk "PRZECHODZĘ DO SERWISU" jeśli zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close