Tendinopatia więzadła rzepki

„Kolano skoczka”- ina­czej mówiąc ten­di­no­pa­tia wię­za­dła rzepki – to zmiana przeciążeniowo-zwyrodnieniowa tego wię­za­dła, która jest rela­tyw­nie czę­stym powo­dem bólu przed­niego prze­działu stawu kolanowego.

Zazwy­czaj roz­po­czyna się tuż poni­żej rzepki i może w krót­kim cza­sie pro­wa­dzić do dege­ne­ra­cji wię­za­dła lub jego naderwania.

Kolano skoczka jak sama nazwa wska­zuje, wystę­puje u osób aktyw­nych fizycz­nie i upra­wia­ją­cych dys­cy­pliny spor­towe, któ­rych nie­odzow­nym ele­men­tem jest wyskok. Bar­dzo czę­sto spo­tyka się je u koszy­ka­rzy, pił­ka­rzy ręcz­nych i noż­nych, łyż­wia­rzy figu­ro­wych i wielu innych. Scho­rze­nie jest następ­stwem czę­sto powta­rza­nego prze­cią­że­nia apa­ratu wyprost­nego ( suma mikro­ura­zów). Mikro­uraz wię­za­dła powstaje zazwy­czaj w cza­sie lądo­wa­nia po wyskoku, kiedy nastę­puje jed­no­cza­sowe wydłu­ża­nie i skurcz mię­śnia czwo­ro­gło­wego ( obcią­ża­nie eks­cen­tryczne). Siła, jaka działa pod­czas takiej aktyw­no­ści na kolano prze­wyż­sza ponad dzie­się­cio­krot­nie cię­żar ciała zawodnika.

Przyczyny:

 • Powta­rzalne prze­cią­że­nia sportowe
 • Nie­pra­wi­dłowa bio­me­cha­nika koń­czyny dolnej
 • Osła­biona sta­bi­li­za­cja cen­tralne (core stability)
 • Zabu­rzona rów­no­waga mie­sniowa koń­czyny dol­nej (wzmo­żone napię­cie mię­śni pod­udzia, wzmo­żone napię­cie mię­śnia czwo­ro­gło­wego uda, wzmo­żone napię­cie mię­śni kulszowo-goleniowych)

Pacjenci z kola­nem skoczka odczu­wają ból w oko­licy wię­za­dła rzepki, naj­czę­ściej tuż poni­żej jego przy­czepu do rzepki. Z upły­wem czasu do bólu dołą­cza się stop­niowo uczu­cie sztyw­no­ści i obrzęku kolana.

Objawy:

 • Ból pod rzepką nasi­la­jący się pod­czas treningu
 • Ból pal­pa­cyjny
 • Ból pod­czas scho­dze­nia ze schodów
 • Uczu­cie” sła­bego, nie­pew­nego kolana”
 • Ból pod­czas pro­sto­wana kolana.
 • Z upły­wem czasu do bólu dołą­cza się stop­niowo uczu­cie sztyw­no­ści i obrzęku kolana.

Kolano skoczka zigno­ro­wane może dopro­wa­dzić do nie­od­wra­cal­nych zmian struk­tu­ral­nych, a nawet do zerwa­nia wię­za­dła rzepki. Cho­robę można podzie­lić na cztery stop­nie zaawansowania:

 • Pierw­szy sto­pień, gdy ból wystę­puje tylko po aktyw­no­ści sportowej,
 • Drugi sto­pień, gdy ból wystę­puje pod­czas aktyw­no­ści spor­to­wej, ale nie ogra­ni­cza moż­li­wo­ści zawod­nika ( z reguły ustę­puje po roz­grzewce), ale poja­wia się znowu po wysiłku
 • Trzeci sto­pień to ból, który wystę­puje pod­czas aktyw­no­ści i mocno ogra­ni­cza moż­li­wo­ści spor­towe zawod­nika obni­ża­jąc jego efektywność,
 • Czwarty sto­pień gdy wystę­puje nade­rwa­nie wię­za­dła, osła­bie­nie apa­ratu wyprost­nego a nawet może dojść do cał­ko­wi­tego zerwa­nia więzadła.

Leczenie:

Lecze­nie zacho­waw­cze kolana skoczka powinno być zin­te­gro­waną reha­bi­li­ta­cją obej­mu­jącą zabiegi fizy­kalne zmniej­sza­jące stan zapalny i ból, ćwi­cze­nia eks­cen­tryczne wzmac­nia­jące mię­sień czwo­ro­głowy, ćwi­cze­nia roz­cią­ga­jące popra­wia­jące ela­stycz­ność tka­nek i nor­ma­li­zu­jące napię­cia a także należy prze­pro­wa­dzić ana­lizę bio­me­cha­niczną wyko­ny­wa­nych aktyw­no­ści spor­to­wych w celu wyeli­mi­no­wa­nia źró­dła powsta­ją­cej dys­funk­cji. To wszystko powinno być zakoń­czone odpo­wied­nim tre­nin­giem postu­ral­nym utrwa­la­ją­cym pra­wi­dłowe wzorce ruchowe.

Prosimy kliknij w przycisk "PRZECHODZĘ DO SERWISU" jeśli zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close