Ostrogi pię­towe są to uwap­nione zmiany zwy­rod­nie­niowe guza pię­to­wego, naj­czę­ściej zlo­ka­li­zo­wane na oko­licy przy­środ­ko­wej, przy przy­cze­pie ścię­gna Achil­lesa. Jeżeli wystę­pują na tyl­nej czę­ści kości pię­to­wej to nazy­wamy je ostrogą grzbie­tową. Pro­wa­dzą do wytwo­rze­nia się dzio­bia­stej, ostrej naro­śli kost­nej, przy­po­mi­na­ją­cej kształ­tem ostrogę – stąd nazwa.

Jej ucisk na roz­ścię­gno pode­szwowe jest przy­czyną jego zapa­le­nia (ente­zo­pa­tia roz­ścię­gna pode­szwo­wego). Wywo­łuje to bole­sność, utrud­nia cho­dze­nie, a w skraj­nych przy­pad­kach może dopro­wa­dzić do roz­rze­dze­nia struk­tury i nade­rwa­nia ścięgna.

W począt­ko­wym sta­dium ból jest odczu­walny tylko przy naci­sku, miej­scowo lub może pro­mie­nio­wać do pal­ców lub brzegu stopy. Naj­pierw tylko pod­czas upra­wia­nia sportu lub dłu­go­trwa­łego sta­nia, z cza­sem nasila się i wystę­puje rów­nież w spo­czynku. Tłu­ma­czy się to prze­cią­że­niami i mikro­ura­zami roz­ścię­gna, które pro­wa­dzą do odry­wa­nia jego poje­dyn­czych włó­kie­nek od guza pię­to­wego. Ubytki kostne na guzie zostają nad­bu­do­wy­wane i two­rzą ostrogę. Jej dłu­gość osiąga kilka mm, naj­czę­ściej 4–6 mm, choć cza­sem zda­rzają się 1–2 cm.

Przyczyny:

  • pła­sko­sto­pie
  • nosze­nie nie­pra­wi­dło­wego obu­wia
  • urazy,
  • prze­cią­ża­nia (praca sto­jąca, zbyt inten­sywny sport)
  • nad­waga

Dia­gno­styka polega na wyko­na­niu zdjęć rtg, na któ­rych bar­dzo dobrze widać wiel­kość i umiej­sco­wie­nie ostrogi. Na tej pod­sta­wie terapeuta dobiera odpo­wied­nie leczenie.

Leczenie:

  • Powinno być ono dwu­to­rowe: likwi­do­wać stan zapalny i izo­lo­wać ostrogę od tka­nek miękkich.
  • Stan zapalny roz­ścię­gna sta­ramy się opa­no­wać przez fizy­ko­te­ra­pię (pole magne­tyczne, laser, ultra­dź­więki, krio­te­ra­pia, jono­fo­reza, kine­siology taping, tera­pia manu­alna) lub leki prze­ciw­za­palne, a dziób kostny odse­pa­ro­wać przez specjalne wkładki lub obu­wie amor­ty­zu­jące nacisk pięty na podłoże.
  • Bardzo ważnym elementem postępowania leczniczego jest dobranie odpowiednich ćwiczeń.